Algemene powerwalking voorwaarden

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle powerwalking (plus) lessen bij Balans Soma en alle daarmee verband houdende handelingen.

1.1 Deelnemer van de sportles: De natuurlijk persoon aan wie door Balans Soma advies gegeven wordt en de persoon die deelneemt aan de powerwalking lessen.

1.2 Praktijkadres: Balans Soma, de Hoeven 2, 6652 BJ  Druten. Telefoon: 06-361 82 344. De buitensporten worden op verschillende locaties gegeven.

1.3 De sportkaarthouder: Is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Balans Soma.

1.4 Wettelijk vertegenwoordiger: Voor leden tot 16 jaar dient de wettelijk vertegenwoordiger goedkeuring bij inschrijving mee te tekenen.

 

Artikel 2: Inschrijving – aanmelding

2.1 Het aanvragen van de sportkaart kan alleen via het inschrijfformulier op de website van Balans Soma. Zodra de betaling is verricht zal de sportkaart bij aanvang van de eerste les persoonlijk worden overhandigd. Door aanmelding verklaart de deelnemer de algemene sportvoorwaarden die ook op de website staan te accepteren.

 

Artikel 3: Risico en aansprakelijkheid

3.1 Bij deelname aan powerwalking bij Balans Soma dien je vooraf de trainingsperiode eventuele klachten en medische problemen te melden. Bij twijfel wordt geadviseerd een medisch gekwalificeerd specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut raad te plegen en navraag te doen of deelname aan de training verantwoord is.


3.2 Door deel te nemen aan sporttrainingen ga je ermee akkoord dat Balans Soma niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel, blessures of andere fysieke of psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname.


3.3 Je bent tijdens de training niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren en je dient zelf in te schatten of aan te voelen of deelname aan een oefening verantwoord is voor jouw lichaam.

3.4 Schade en diefstal: Balans Soma kan niet aansprakelijk worden gesteld als kleding, schoeisel of materialen defect, kapot gaan of gestolen worden tijdens de training.


Artikel 4: Sportkaarten, training en opzegging

4.1 Omdat er gebruik wordt gemaakt van een sportkaart en dus geen abonnement, is geen opzegging van toepassing. Bij het niet kunnen tonen van de sportkaart of bij te late binnenkomst kan de toegang tot de sportactiviteit worden geweigerd. De sportkaarthouder dient zich aan de tijden te houden van het aangeboden sportaanbod.

4.2 De sportkaart: De sportkaart is niet overdraagbaar en je kunt zelf bepalen welke lessen je volgt. De sportkaart is 4 maanden geldig en de eerste les geldt als ingangsdatum. Na 4 maanden is de kaart niet meer geldig en zal er geen restitutie plaatsvinden. Alleen de persoon die met zijn of haar gegevens op de sportkaart staat vermeld en als sportkaarthouder staat geregistreerd, mag gebruik maken van de sportkaart. Deelnemers die gebruik maken van deze kaart dienen op de hoogte zijn van de algemene sportvoorwaarden deze zijn terug te vinden op de website van BalansSoma.

4.3 BalansSoma behoudt zich het recht om de training te annuleren als de weersomstandigheden risico’s kunnen opleveren. Tijdens de training wordt gekeken of het verantwoord genoeg is om door te trainen. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de training geannuleerd. Deze les kan dan op een ander moment worden ingehaald. Bij onweer of een bepaalde weercode zal direct de training geannuleerd worden.


4.4 Het is mogelijk om de sportkaart tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of ziekte langer dan 2 weken. Dit dient zo snel mogelijk per email (info@balanssoma.nl) te worden doorgegeven.

4.5 Wanneer het maximumaantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt dit altijd gemeld via de groepsapp. Zodra er weer plaats is word je hiervan op de hoogte gesteld.


4.6 Balans Soma  behoudt het recht een training bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Er wordt gekeken naar een alternatief uur.

4.7 Tijdens (school)vakanties en feestdagen kan er een aangepast rooster zijn.

4.8 Er kan foto en video materiaal gemaakt worden tijdens de activiteiten die gebruikt worden voor marketing doeleinden van Balans Soma. Indien dit niet gewenst is dient dit tijdig schriftelijk worden doorgegeven.

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 De betaling, dus aankoop van de sportkaart, dient vóóraf te geschieden via overboeking op het rekeningnummer van Balans Soma. Na aanmelding ontvang je een factuur. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan maar altijd voor aanvang van de sportlessen. Bij niet tijdige betaling is Balans Soma gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De deelnemer dient eventuele bezwaren tegen de factuur van BalansSoma binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken.


5.2 Eventuele prijsverhogingen worden voorafgaand bekend gemaakt bij aanschaf van een nieuwe kaart.

5.3 Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Balans Soma gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 6: Geldigheidsduur en restitutie:

6.1 De sportkaart van Balans Soma wordt aangegaan voor 10 keer powerwalking. De eerste sportdag geldt als startdatum en is vanaf dat moment 3 maanden geldig. Indien de kaarthouder geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen die aangeboden worden, zal er geen restitutie plaatsvinden. De betaling dient na ontvangst van factuur vooraf per bank te worden voldaan. De tarieven zijn terug te vinden op de website van Balans Soma.

 

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1 Balans Soma verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

7.2 Balans Soma zal je naam en telefoonnummer wel gebruiken in de sportgroeps-app.


Artikel 8: Klachten

8.1 In geval van klachten met betrekking tot sporten bij Balans Soma dien je dit direct schriftelijk te melden bij Balans Soma.

 

Artikel 9: Wijziging van de voorwaarden

Balans Soma behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbonden worden per deze datum. Met betrekking tot bovenstaande is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Hierbij verklaard ondergetekende op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

 

 

 

­